به زودی در کنار شما خواهیم بود

Get ready, something cool is coming!